เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ​

 1. การให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัท เจเอ็มเอฟ คาร์โก้ อิมพอร์ต เซอร์วิส จำกัด (“บริษัท”) เป็นการให้บริการเป็นตัวแทนในการสั่งสินค้าจากเว็บไซต์ต่างประเทศ และ เป็นตัวแทนในการติดต่อตัวแทนในการขนส่ง
 2. การให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการให้บริการในลักษณะตัวแทนเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 3. การชำระเงินค่าขนส่ง ผู้รับบริการกรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากบริษัทขนส่ง โดยบริษัทจะเป็นตัวแทนในการชำระเงินค่าขนส่งแทนผู้รับบริการ
 4. ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ผู้รับบริการจะต้องศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และ/หรือ การเคลมสินค้าของเว็บไซต์ที่ผู้รับบริการทำการสั่งซื้อ ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการติดต่อเว็บไซต์ต่างประเทศในการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้รับบริการ อย่างไรก็ตามหากพบความเสียหายผู้รับบริการจะต้องแจ้งบริษัทฯ ภายใน 3 นับแต่วันที่ได้รับสินค้า หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการให้ผู้รับบริการติดต่อกับเว็บไซต์โดยตรง
 5. กรณีสินค้าทั่วไป หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ตัวแทนขนส่งมีนโยบายในการรับผิดชอบไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง (ในกรณีที่ผู้รับประกันไม่ได้ทำประกันคุ้มครองสินค้า) หรือ หากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางร้านค้าจีน หรือ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอาจจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
 6. กรณีสินค้าประเภทเซรามิก กระเบื้องและเครื่องแก้ว ทางตัวแทนขนส่งจะไม่รับผิดชอบหาก สินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี หากผู้รับบริการต้องการให้จัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าจีนทำการตีลังไม้และจัดส่งสินค้าทางเรือเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย
 7. ผู้รับบริการจะต้องตรวจสอบทุกครั้งว่าสินค้าที่สั่งเข้ามานั้นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น ในกรณีสินค้าประเภทอาหารและยาจะต้องมีการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ สินค้าบางประเภทจะต้องมีมาตรฐานตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ หากเป็นสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าสูญหายหรือถูกยึด ผู้ให้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายทุกกรณี
 8. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานตามระยะเวลาทั่วไปของตัวแทนของการขนส่งโดยเฉลี่ยซึ่งอาจะเร็วหรือช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้บริษัทจะพยายามประสานงานกับตัวแทนขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด
 9. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีสินค้าเสียหายอันเกิดจากการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า ซึ่งหากทางร้านค้าไม่สามารถจัดทำลังไม้ บริษัทสามารถประสานงานเพื่อจัดทำลังไม้ให้ได้โดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 10. ทางผู้รับบริการตกลงที่จะให้ผู้ให้บริการทำการตรวจสอบสินค้าได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและบันทึกสินค้า
 11. เมื่อสินค้านำส่งถึงประเทศไทยแล้วหากผู้รับบริการไม่มารับภายใน 1 เดือน ผู้รับบริการตกลงและยิมยอมให้ผู้ให้บริการสามารถนำสินค้าออกขายได้ ในกรณีนี้ผู้รับบริการจะไม่ทำการเรียกร้องความเสียหายใดๆ กับบริษัท
 12. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า มีการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงินและ/หรือการกระทำความผิดฐานอื่นๆ หรือเป็นการกระทำในลักษณะใดๆ อันนำไปสู่การกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงินและ/หรือการกระทำความผิดฐานอื่นๆ รวมถึงการกระทำใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงินและ/หรือความผิดฐานอื่นๆ บริษัทจะระงับการให้บริการทั้งหมดและจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
 13. ผู้รับบริการตกลงและยอมรับในการให้ข้อมูลรายละเอียดชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชนและ/หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับบริการ รวมถึงที่อยุ่ของผู้รับบริการให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการของบริษัทและออกใบกำกับภาษี
อัปเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2565